Školiace stredisko

Spoločnosť Zásah 7, s.r.o. vlastní licenciu na prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva podľa §5 Zákona 473/2005 Z.z. o súkromných bezpečnostných službách. Odbornú prípravu vykonávame vo vlastnom školiacom stredisku. Všetci záujemcovia o absolvovanie odbornej prípravy a skúšky si podávajú písomnú žiadosť. V prípade dostatočného záujmu sú následne pozvaní na zahájenie kurzu.
  1. Skúška odbornej spôsobilosti (ďalej len skúška ) je typu
    • S pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany a pátrania
    • P pre osoby poverené výkonom fyzickej ochrany, pátrania, odbornej prípravy a poradenstva a pre prevádzkovateľov.
  2. Skúška sa vykonáva pred trojčlennou komisiou. Predsedom komisie je zástupca ministerstva, ktorý plní úlohy na úseku bezpečnostných služieb a získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb, alebo v inom študijnom odbore, ak najmenej desať rokov vykonával bezpečnostnú prax. Jeden člen skúšobnej komisie je zástupca krajského riaditeľstva PZ, ktorý plní úlohy na úseku bezpečnostných služieb. Druhý člen komisie je zástupca okresného riaditeľstva Policajného zboru podľa miesta konania skúšky.
  3. Skúšku typu S ani odbornú prípravu podľa tohto zákona nemusí vykonať osoba, ktorá má ukončené vzdelanie v študijnom odbore v oblasti bezpečnostných služieb a vykonávala najmenej desať rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom zbore alebo ozbrojenom bezpečnostnom zbore a čas od skončenia jej činnosti v tomto zbore nie je dlhší ako päť rokov.
  4. Skúšku typu P ani odbornú prípravu podľa tohto zákona nemusí vykonať osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb alebo získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore ako právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb a získala špecializované policajné vzdelanie a táto osoba vykonávala najmenej desať rokov bezpečnostnú prax v ozbrojenom zbore alebo ozbrojenom bezpečnostnom zbore a čas od skončenia jej činnosti v tomto zbore nie je dlhší ako päť rokov.
  5. Osobu po absolvovaní odbornej prípravy (ďalej len uchádzač ) prihlasuje na skúšku podľa typu skúšky osoba akreditovaná ministerstvom na vykonávanie odbornej prípravy (ďalej len akreditovaná osoba ). Uchádzača možno prihlásiť na skúšku najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia odbornej prípravy.